เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ภาระค่าใช้จ่าย ข้อ9 อบต.ภูน้ำหยดอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560-2563อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม อบต.ภูน้ำหยดอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ภูน้ำหยดอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายระเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่ายอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายรับจริง ประจำเดือน มกราคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายรับจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายรับจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายรับจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลอง และ รายรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลอง และ รายรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลอง และ รายรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลอง และ รายรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานการเงิน ปี 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/35 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB