เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศการมอบอำนาจอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
มาตรฐานทั่วไปของพนักงานจ้างอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563ทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 300 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท. ครั้งที่ 6/2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/69 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB