เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 5 คน ตำบลกองทูลอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมดีๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น​ เราทำกันเป็นประจำทุกเดือนอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภา อบต.เพชรละครอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
อบต.คลองกระจัง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานประเภทอื่น อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1 อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ปฏิบัติภารกิจช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด- ๑๙อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ (ศธ 0631.4/ว1161) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (พช0023.16/ว224) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายฯลฯ (พช0023.16/ว225) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (พช0023.16/ว226) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งแนวปฏิบัติคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 (พช0023.16/ว227) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ"1คน1ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (พช 0014.1/ว848) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) (พช0218/ว2487) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินพร้อมจัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/70 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB