เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2565)

แชร์

โครงการประชาคมระดับตำบล  ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2565)เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันก่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.03s. 0.50MB