นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 10,809 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพ่นหมอกควัน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

8 มีนาคม 2564 9 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.317.68 KB   แสดงภาพ
.414.05 KB   แสดงภาพ
.380.08 KB   แสดงภาพ
.491.76 KB   แสดงภาพ
.228.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา