เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว และ องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากห้วยขอนแก่น818 ก.ย. 63
ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบ้านเรือน วันที่ 10 ก.ย.63 หมู่ที่ 7 ต.ปากดุก2910 ก.ย. 63
ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบ้านเรือน วันที่ 9 ก.ย.63 หมู่ที่ 7 ต.ปากดุก379 ก.ย. 63
ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบ้านเรือน วันที่ 8 ก.ย.63 หมู่ที่ 7 ต.ปากดุก638 ก.ย. 63
จดหมายข่าว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562161 ก.ย. 63
ประกาศ ภดส.1 เกษตร1231 ส.ค. 63
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒1631 ส.ค. 63
ประกาศ(ภดส 1)207 ส.ค. 63
แต่งตั้ง พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี (จ้างงานพะเยา)1924 ก.ค. 63
นายพินิจ รอดน้อย นายกอบต.ปากดุก มอบหมายให้คณะบริหาร ปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปากดุก ร่วม รพสต. อสม.ตำบลปากดุก เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมตรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุ่งลาย นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ปากดุกได้นำทรายอะเบ3326 พ.ค. 63
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)8025 มี.ค. 63
ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ศูนย์เด็กเล็กอาคารใหม่11411 ธ.ค. 62
ประชามสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ววยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 25627030 ต.ค. 62
จิตอาสาพาน้อง เข้าวัด ศรีจันทรารามบ้านปากดุก2384 มิ.ย. 62
โครงการประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2565)2184 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 256227813 ก.พ. 62
ความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ21024 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB