นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 10,854 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพให้เด่น
เน้นบริการประสานชุมชน เชิดชูศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ”

เปลี่ยนภาษา