เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพให้เด่น
เน้นบริการประสานชุมชน
เชิดชูศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ”

0.02s. 0.50MB