นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 10,822 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสุวิทย์ เรืองฤทธิ์

  ประธานสภาอบต.ปากดุก

 • นางสังเวียน ยะภา

  รองประธานสภาอบต.ปากดุกสมาชิกสภา

 • นางทศพร หงษ์ทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมบัติ ขุนคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสง่า กำมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายอนันต์ เส็งแส้

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวินัย กันหา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสมใจ มาโส

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางคำล่า ขจรไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายคมสัญ หินทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางชไมพร ศรีสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายจันสี โสภารัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายทองสุก จงทัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7เปลี่ยนภาษา