เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพินิจ รอดน้อย

  นายก อบต.ปากดุก

 • นายสุนทร หาน้อย

  รองนายกอบต.ปากดุก

 • นางนวลอนงค์ อุตม์อ่าง

  รองนายกอบต.ปากดุก

 • นางสุวรรณา จันทร์นุช

  เลขานุการนายกอบต.ปากดุก

 • ที่ปรึกษานายกอบต.ปากดุก

 • นายสุพรม ทองวัน

  ที่ปรึกษานายกอบต.ปากดุก0.01s. 0.50MB