นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 270 คน

เยี่ยมชม 10,834 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายปกรณ์ เบ้าชาลี

  ปลัดอบต.ปากดุก

  089-960-1809สำนักปลัด

 • นางกิตติกานต์ บุรพพงษานนท์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • ส.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวัฒนกุล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จ.ส.อ.ธัชกร ไกรวิณี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางธารทิพย์ เลียวศิริกุล

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.ชญาดา รอดน้อย

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกมลรัตน์ วงศ์ชัยพาณิชย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสุดารัตน์ รอดน้อย

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายบุญชู พาแก้ว

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวันชัย กำมา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายรัตนพล พวงแก้ว

  ผู้ดูแลศูนย์ USO NET

 • นายดวง เบ้าละ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายณัฐปรีชา ศรีบุรมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางทองยุด หารคำ

  แม่บ้าน

กองคลัง

 • นางรัชนีพร สอนหลวย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • น.ส.นนทกร สาอ่อน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • น.ส.หนึ่งฤทัย แก้วกอง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสุร์พิมพ์ โชติบริรักษ์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางเต็มใจ หาหล้า

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางวรรณนภา สิริพรชัยมงคล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายสุพัฒน์ สิริชีวกุล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายศรชัย ไกรสอน

  นายช่างโยธา

 • นายสมชาย สาตรี

  ธุรการ

 • นายโกวิทย์ เริญศรี

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายทนงศักดิ์ นวลสิงห์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายศุกร์ แปนอก

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวรพล แก้วนคร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวิศรุฒน์ แสนคาน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางทินมณี ปรวนอุ้ม

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสำราญ คำพีระ

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • นางศิวัตราพร ศักดา

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายวัฒยา สิงห์เส

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเปลี่ยนภาษา