เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี142
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน142
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต144
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน843
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร745
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน737
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔144
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต246
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต141
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร246

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB