เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี114
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน114
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต114
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน815
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร714
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน714
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔114
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต213
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต113
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร224

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB