เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน12
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต12
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน82
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร72
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน72
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔12
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต23
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต13
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร214

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB