เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน12
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต12
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี12
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน82
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร72
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล12
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล12
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล53
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน72
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ33
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔12
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต23
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต13
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕15
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓111
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร214
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓617
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560-2564) 486
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560-2564)166

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB