เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

    องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสักประมาณ ๗ กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลตาลเดี่ยว
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลลานบ่า
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลปากช่อง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลลานบ่า

เนื้อที่

    มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๕,๕๖๒.๕ ไร่ หรือโดยประมาณ ๘.๙ ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศ

    สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินเหนียวสีดำ พื้นที่ส่วนมากเหมาะสำหรับทำการเกษตร


จำนวนหมู่บ้านและประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๓,๕๐๔ คน แยกเป็น ชาย ๑,๖๙๗ คน หญิง ๑,๘๐๗ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๙๓.๗๐ คน/ตารางกิโลเมตร

     จำนวนจำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
บ้านน้ำดุกชลประทานนายนิคม พรหมพิทักษ์๑๐๘๑๗๓๒๑๗๓๙๐
บ้านน้ำดุกใต้นายสมบัติ จงทัน๑๗๓๓๓๙๓๕๓๖๙๒
บ้านน้ำดุก นายจำรัส ป้องคำ๑๑๗๒๖๗๒๒๑๔๘๘
บ้านปากดุกนายโสวัจน์ คำเนา๑๗๐๒๘๐๓๒๗๖๐๗
บ้านไทรหย่อนนายเสน่ห์ พวงแก้ว๑๐๐๑๘๓๒๐๙๓๙๒
บ้านปากดุกพัฒนานายพิพิธ บำรุงอ่วม๑๕๖๒๖๙๒๗๓๕๔๒
บ้านน้ำดุกชลประทาน นายประสิทธิ์ จงทัน๑๐๘๑๘๖๒๐๗๓๙๓
รวม๙๓๒๑,๖๙๗๑,๘๐๗๓,๕๐๔

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกยาสูบ ทำสวน ปลูกหอม ปลูกกระเทียม เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย


หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล
ปั๊มน้ำมัน ถังลอยริมทาง ( ค ) ๒ แห่ง
ปั๊มน้ำมัน ตู้หยอดเหรียญ ( ง ) ๓ แห่ง
- โรงสี ๒ แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าสงวนมีเนื้อที่โดยประมาณ - ไร่
- แหล่งท่องเที่ยว - แห่ง
- ที่สาธารณประโยชน์ ๓ แห่ง

มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน ๕ รุ่น ๔๑๗ คน
- กลุ่มเยาวชนอาสาพัฒนา ๒๘ คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒ รุ่น ๖๗ คน0.02s. 0.75MB