นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 10,773 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลปากดุกตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2536 มีพื้นที่ปกครอง 7 หมู่บ้าน พื้นที่ 8.9 ตารางกิโลเมตร ตำบลปากดุก จากคำบอกเล่าของคนเฒ่า คนแก่ในท้องถิ่นว่า หมู่บ้านแถบนี้มีคลองน้ำไหลผ่านจากภูเขาตำบลปากช่องไหลลงสู่แม่ น้ำป่าสัก คลองนี้มีปลาดุกมากที่สุด จึงเรียกคลองนี้ว่า "คลองน้ำดุก" คลองนี้สิ้นสุดลงที่แม่น้ำป่าสัก ณ ที่แห่งนี้เรียกว่า"ปากน้ำดุก" ต่อมามีการเรียกชื่อตามความเคยชินคุ้นหูว่า "ปากดุก" จึงได้คำนี้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านและตำบล โดยมีกำนันพรหมมา กิที เป็นกำนันคนแรก

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสักประมาณ ๗ กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลตาลเดี่ยว
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลลานบ่า
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลปากช่อง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลลานบ่า

เนื้อที่

    มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๕,๕๖๒.๕ ไร่ หรือโดยประมาณ ๘.๙ ตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินเหนียวสีดำ พื้นที่ส่วนมากเหมาะสำหรับทำการเกษตร


จำนวนหมู่บ้านและประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๓,๕๐๔ คน แยกเป็น ชาย ๑,๖๙๗ คน หญิง ๑,๘๐๗ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๙๓.๗๐ คน/ตารางกิโลเมตร

     จำนวนจำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
บ้านน้ำดุกชลประทานนายนิคม พรหมพิทักษ์๑๐๘๑๗๓๒๑๗๓๙๐
บ้านน้ำดุกใต้นายสมบัติ จงทัน๑๗๓๓๓๙๓๕๓๖๙๒
บ้านน้ำดุก นายจำรัส ป้องคำ๑๑๗๒๖๗๒๒๑๔๘๘
บ้านปากดุกนายโสวัจน์ คำเนา๑๗๐๒๘๐๓๒๗๖๐๗
บ้านไทรหย่อนนายเสน่ห์ พวงแก้ว๑๐๐๑๘๓๒๐๙๓๙๒
บ้านปากดุกพัฒนานายพิพิธ บำรุงอ่วม๑๕๖๒๖๙๒๗๓๕๔๒
บ้านน้ำดุกชลประทาน นายประสิทธิ์ จงทัน๑๐๘๑๘๖๒๐๗๓๙๓
รวม๙๓๒๑,๖๙๗๑,๘๐๗๓,๕๐๔

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกยาสูบ ทำสวน ปลูกหอม ปลูกกระเทียม เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย


หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล
ปั๊มน้ำมัน ถังลอยริมทาง ( ค ) ๒ แห่ง
ปั๊มน้ำมัน ตู้หยอดเหรียญ ( ง ) ๓ แห่ง
- โรงสี ๒ แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าสงวนมีเนื้อที่โดยประมาณ - ไร่
- แหล่งท่องเที่ยว - แห่ง
- ที่สาธารณประโยชน์ ๓ แห่ง

มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน ๕ รุ่น ๔๑๗ คน
- กลุ่มเยาวชนอาสาพัฒนา ๒๘ คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒ รุ่น ๖๗ คน
เปลี่ยนภาษา