นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 10,797 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม ( ทางบก )
- ทางหลวง
สายชุมแพ – หล่มสัก ผ่านตำบลปากดุก
- ถนนลาดยาง
สายปากห้วยขอนแก่น – น้ำดุกเหนือ
- ถนนลาดยางสายบ้านน้ำดุกใต้ – ปากดุก- ถนนลาดยางบ้านปากดุก – บ้านไทรหย่อน
- ถนนลาดยางสายลานบ่า – บ้านน้ำดุก - ถนนลาดยางสายน้ำดุกเหนือ – ท่ากกโพธิ์
- การติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีถนนลาดยางและถนนลูกรังเชื่อมโยงกันทุกหมู่บ้าน

การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ ๑ เครื่อง

ไฟฟ้า
หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเขาถึง ๗ หมู่บ้าน
ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ๙๓๒ ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำ ๑ สาย
ลำน้ำ, ลำห้วย ๓ สาย
หนอง, บึง ๖ แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย ๑๐ แห่ง
ลำน้ำ, ลำห้วย ๓ สาย
ประปาหมู่บ้าน ๔ แห่ง
เปลี่ยนภาษา