เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม ( ทางบก )
- ทางหลวง สายชุมแพ – หล่มสัก ผ่านตำบลปากดุก - ถนนลาดยางสายปากห้วยขอนแก่น – น้ำดุกเหนือ
- ถนนลาดยางสายบ้านน้ำดุกใต้ – ปากดุก- ถนนลาดยางบ้านปากดุก – บ้านไทรหย่อน
- ถนนลาดยางสายลานบ่า – บ้านน้ำดุก - ถนนลาดยางสายน้ำดุกเหนือ – ท่ากกโพธิ์
- การติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีถนนลาดยางและถนนลูกรังเชื่อมโยงกันทุกหมู่บ้าน


การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ ๑ เครื่อง0.21s. 0.50MB