เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑ แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากดุก ๑ แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๑ แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด ๑ แห่ง


สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมี ๑ แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ๗๕ คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

0.02s. 0.75MB