นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 10,795 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑ แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากดุก ๑ แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๑ แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด ๑ แห่ง


สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมี ๑ แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ๗๕ คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐


เปลี่ยนภาษา