เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า
หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเขาถึง ๗ หมู่บ้าน
ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ๙๓๒ ครัวเรือน


แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ ๑ สาย
ลำน้ำ, ลำห้วย ๓ สาย
หนอง, บึง ๖ แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย ๑๐ แห่ง
ลำน้ำ, ลำห้วย ๓ สาย
ประปาหมู่บ้าน ๔ แห่ง0.01s. 0.50MB